Samen pakken we kinderarmoede aan!

Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen

In Vlaanderen wordt 1 op 10 kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat zo'n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. En dat aantal blijft elk jaar maar stijgen.

Kinderen die opgroeien in armoede...

 • hebben later minder kansen op de arbeidsmarkt
 • lopen een groter risico om zelf arme ouders te worden
 • kunnen hun talenten niet ontplooien
 • lopen cruciale ontwikkelingskansen mis tussen 0 en 3 jaar
 • hebben al na hun eerste levensjaar een achterstand van 2 maanden die nog moeilijk kan worden ingehaald

Kinderarmoede is niet alleen een persoonlijk drama voor deze kinderen en hun ouders, het kan zelfs effecten hebben op hun hele leven. Een investering in het terugdringen van kinderarmoede betekent dus een investering in de toekomst van ons allen.

Het Kinderarmoedefonds wil samen met u iets aan kinderarmoede doen.

Help mee om kinderarmoede te bestrijden

Samen met u kunnen we vernieuwende projecten steunen voor kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

 

Hoe werkt het concreet?

 • het Kinderarmoedefonds profiteert van de ervaring en expertise van de Koning Boudewijnstichting
 • de continuïteit, duurzaamheid en doeltreffendheid zijn verzekerd
 • het Kinderarmoedefonds wordt beheerd door een onafhankelijk pluralistisch Bestuurscomité
 • de functioneringskosten zijn zeer laag, bijna elke euro gaat naar projecten
 • elk project levert duurzame resultaten op na 3 jaar

Wat doet het Kinderarmoedefonds?

Het Kinderarmoedefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde bieden tegenover de bestaande diensten en projecten.

Waar haalt het fonds zijn financiële middelen?

 • Giften van individuele burgers
 • Giften en acties van geëngageerde bedrijven en organisaties

Waar gaan de middelen naartoe?

Enkele voorbeelden van succesvolle initiatieven die in 2018 door het Kinderarmoedefonds gesteund worden:

Felies vzw - Antwerpen
Met dit initiatief Felies vzw, als organisatie van gezins- en groepsopvang, de ervaringsdeskundigheid van kansarme/kwetsbare moeders benutten door de moeders stage te laten lopen bij een groepsopvang (samenwerkende onthaalouders) van Felies tijdens hun opleiding tot kinderbegeleider, waardoor ze nuttige, leerzame en praktische werkervaring op kunnen doen. Daarnaast wil men met hen samen werken rond ouderparticipatie in de opvang.

Aprèstoe vzw - Brussel
Vzw Aprèstoe is een dienst begeleid wonen voor vrouwen en kinderen die zich tot doel stelt vrouwen en kinderen te ondersteunen, na hun vertrek uit de vrouwenopvanghuizen, om de overstap van het verblijf in het onthaalhuis naar het autonoom worden te vergemakkelijken. Zij bieden een integrale begeleiding op maat en leggen de nadruk op opvoedingsondersteuning en de verbinding met een sociaal netwerk in de buurt. Vorig jaar hebben ze 20 vrouwen en 28 kinderen begeleid.

OCMW - Genk
Het OCMW stelt vast dat er veel gezinnen zijn die in precaire omstandigheden leven en dat ze niet iedereen bereiken. Naar analogie van het model 'integrale gezinsondersteuning' willen ze een Op'stap-medewerker koppelen aan de expert kinderrechten van de Sociale Dienst om gezinnen intensief te begeleiden en het bereik van kwetsbare gezinnen te vergroten. Ze willen een Op'stap-team uitbouwen dat ook een pro-actief aanspreekpunt zal zijn voor partners.

Stad Gent
Kwetsbare ouders die gebruik maken van de kinderopvang krijgen een traject op maat aangeboden om via een erkende opleiding door te stromen naar reguliere tewerkstelling bij de Dienst Kinderopvang of breder in de sector. Men vertrekt van de ervaringsdeskundigheid van de ouder om hem via de weg van ouderparticipatie, met de ondersteuning van een individuele coach, via een erkende opleiding te laten uitstromen naar een duurzame tewerkstelling.

Regioteam Kind en Gezin - Menen
Structurele uitbouw van een perinataal aanbod voor kwetsbare zwangeren in Menen bestaande uit psychosociale, medische, materiële, administratieve ondersteuning. Zwangeren worden zo vroeg mogelijk gedetecteerd en door een vaste coach/vertrouwensfiguur (verpleegkundige) begeleid, van voor de bevalling tot de leeftijd van min. 6 maand. Men streeft naar continuïteit, maximale doorverwijzingen naar de reguliere hulpverlening en naar een zo goed mogelijke start van de baby in het leven.

OCMW Sint-Truiden
Zij werken vanuit een individuele en integrale gezinsbenadering. Op basis van een individuele begeleiding, over de diverse levensdomeinen heen, werkt het OCMW vanuit een vertrouwensrelatie vanaf de zwangerschapsperiode of geboorte met respect voor het tempo van het gezin. Een outreachend werker gaat op huisbezoek bij de gezinnen om hen te ondersteunen uitgaande van de kracht van de gezinnen zelf. Samen gaan ze op weg naar duurzame oplossingen/hulpverleningstrajecten en dit wordt zeer breed ingevuld.

Lees hier de brochure met mogelijke concrete acties voor andere steden en gemeenten en het persbericht van 23 april 2018.

Ook in 2014 en 2015 werden een aantal succesvolle initiatieven ondersteund. Een overzicht is in volgende lijst terug te vinden. 

Steun het Kinderarmoedefonds op één van deze manieren

Als bedrijf:

 • Sluit u aan als structureel lid van het Kinderarmoedefonds
 • Word partner van het Kinderarmoedefonds
 • Werk mee aan een project
 • Word peter van een project
 • Of stort uw bijdrage op BE39 7333 0000 0519
 • Elke inbreng is vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar

Als particulier:

 • Stort uw bijdrage op BE39 7333 0000 0519
 • Vraag ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis geen cadeau of bloemen maar een gift aan het Kinderarmoedefonds. Neem hiervoor contact op met [email protected]
 • Elke inbreng is vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar

Als vereniging/organisatie:

 • Organiseer een activiteit en stort een bijdrage op BE39 7333 0000 0519

Samen werken we kinderarmoede weg

Naast de overheid kunnen ook het bedrijfsleven, organisaties en burgers hun steentje bijdragen via het Kinderarmoedefonds. Wij doen daarom beroep op u om mee uw schouders te zetten onder deze maatschappelijke uitdaging.

Meer weten?

We bespreken graag de verschillende mogelijkheden met u. Waar u ook voor kiest, u kan er steeds op rekenen dat uw geld goed besteed wordt aan een project met een hoge kwaliteitsgarantie.

[email protected]

Het Kinderarmoedefonds en 130.000 kinderen rekenen op u!