Koning Boudewijn Stichting

Publicaties

Kinderarmoede bestrijden door in te zetten op huisvesting

 • 01.06.2023
 • David Van Voorern, Tine Swaenepoel

Het aanbieden van betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is cruciaal om kinderarmoede aan te pakken, de sociale integratie van kinderen te bevorderen en het risico op dakloosheid bij kinderen te verminderen. Alle kinderen hebben recht op goede huisvesting in een aangename en aangepaste omgeving.

Het Kinderarmoedefonds lanceerde daarom een projectoproep rond duurzame huisvesting voor kwetsbare gezinnen (eenoudergezinnen, grote gezinnen), met bijzondere aandacht voor kinderen die zich samen met hun ouders in een situatie van dak- of thuisloosheid bevinden of dreigen daarin terecht te komen.

Deze publicatie met informatie en inspirerende voorbeelden uit binnenen buitenland, wil lokale besturen maar ook andere betrokken actoren overtuigen van de noodzaak om kinderarmoede te bestrijden én hen inspireren. Het is een warme oproep om een actieve rol op te nemen, om te durven het verschil te maken.

Download

Learnings uit 10 projecten: Outreachend bereiken van gezinnen in armoede

 • 03.11.2022
 • Marieke Carpentier, Yolène Sempels, Ella Desmedt

Het Kinderarmoedefonds steunt innovatieve projecten om kinderarmoede te bestrijden. Maar hoe weten we wat écht werkt? Hoe bereik je de doelgroep het beste en op welke manier? ➡️

De resultaten in deze publicatie kwamen voort uit een analyse van 10 projecten die gezinnen, kinderen en jongeren proberen te bereiken en wat er daaruit geleerd kan worden. Dit allemaal om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden van jonge gezinnen in armoede.

Download

Kinderarmoede bestrijden doe je zo. Drie effectieve projectmodellen.

 • 25/06/2021
 • CEBUD en Idea Consult

De maatschappelijke kostenbatenanalyse van de drie effectieve projectmodellen reiken lokale besturen handvaten aan om projecten rond begeleiding en kwaliteitsvolle kinderopvang op te starten. En dit zowel op korte als langere termijn. Deze modellen werden geïnitieerd vanuit de lokale samenwerkingsverbanden en het Kinderarmoedefonds heeft deze initiatieven onderzocht en ondersteund gedurende meerdere jaren. De meerwaarde van deze modellen is nu onderbouwd met kwantitatieve en kwalitatieve data. En wat blijkt? Investeren in deze projectmodellen loont.

Download
Kinderarmoedefonds stelt ‘vademecum’ voor van projecten die tegen kinderarmoede vechten

Vademecum Kinderarmoedefonds

 • 08/12/2020
 • Kinderarmoedefonds

Dit beknopt Vademecum is een hulpmiddel om gericht te zoeken naar organisaties die in Vlaanderen en Brussel acties ondernemen om kinderen in armoede en hun gezinnen te helpen. De voorgestelde organisaties hebben alle ervaring en expertise opgebouwd en hebben al bewezen dat ze initiatieven tot een goed einde kunnen brengen. Het zijn organisaties met langlopende initiatieven die hoofdzakelijk werken met kinderen van 0 tot 12 jaar en/of hun gezinnen. Zij pakken één of meer aspecten van kinderarmoede aan en behoren vaak tot een koepelorganisatie, zijn lid van een netwerk of zijn een deelwerking van een grotere organisatie. Alle organisaties werden al eens geëvalueerd bij een van de projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting en haar streekfondsen en zijn dus gecheckt op de impact van hun werking en betrouwbaarheid. Het is slechts een beperkte selectie van degelijke en betrouwbare organisaties die één of meer aspecten van kinderarmoede aanpakken.

Download

Elk kind een toekomst

 • 25/09/2019
 • Claire Kramme, Meaningful Impact

Wat kunnen de lokale verkozenen, de burgemeester, de schepen of de OCMW-voorzitter concreet en op hun lokaal niveau doen om de kinderarmoede te verminderen? Hoe kunnen gemeenten een positieve invloed hebben op het leven van hun jongste burgers die in armoede leven? Welke hefbomen kunnen de lokale verantwoordelijken inzetten? Welke inspirerende voorbeelden zijn er, ambitieuze initiatieven die gemeenten rond dit thema opzetten? Deze brochure is bestemd voor alle lokale mandatarissen en de vele mensen die op het lokale niveau actief zijn met jonge kinderen en in de strijd tegen armoede.

Download

ZOOM! Armoede en deprivatie bij kinderen in België

 • 13/12/2018
 • Koning Boudewijnstichting

Voor het meten van kinderarmoede kan men rekening houden met het inkomen: de leden van een gezin (kinderen en volwassenen) zijn ‘arm’ als hun inkomen lager ligt dan 60% van het mediane nationaal inkomen in een land. Om het beeld scherper te stellen hebben onderzoekers op Europees niveau een aanvullende indicator ontwikkeld: specifieke deprivatie bij kinderen. Deze indicator meet de dagelijkse problemen die kinderen ondervinden en die verschillend kunnen zijn van die van hun ouders. Hij vertrekt van de toegang tot eenzelfde geheel van 17 items die men voor elk kind in Europa als noodzakelijk beschouwt.

Download

Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw bestuur eraan doen.

 • 03/05/2018
 • Tine Swaenepoel en Noël Slangen

Deze brochure is bedoeld om lokale besturen te inspireren met getoetste modellen die werken. Deze zeer beknopte publicatie bevat de lessons learnt van het Kinderarmoedefonds over 5 lokale projecten die getest zijn in de praktijk en wetenschappelijk zijn getoetst op hun meerwaarde tegenover bestaande dienstverlening op het lokale niveau.

Download